Hulladékhasznosítás

HULLADÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 

A szabályzat célja:
A szabályzat célja, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően meghatározza a PTA-Diamond Kft-nél keletkező hulladékok, ezen belül is a veszélyes hulladékok kezelésének feltételeit, módját.

Általános rendelkezések:
A PTA-Diamond Kft. Hulladékkezelési szabályzata (továbbiakban HSZ) kötelezően érvényes a Kft. székhelyén tevékenységet végző minden természetes személyekre.
A szabályzat határozatlan időre szól, de azt évente felül kell vizsgálni. A vonatkozó jogszabályi változások figyelembe vételével a szükséges módosításokat a szabályzaton át kell vezetni.
A felülvizsgálatért a PTA-Diamond Kft. irodavezetője a felelős.

A szabályzat megismerése és használata:
HSZ egy nyomtatott példánya a Kft. erre a célra fenntartott dossziéjába kerül lefűzésre.
A szabályzat elektronikus verziója mindenki számára a PTA-Diamond Kft. honlapján hozzáférhető.
A PTA-Diamond Kft. minden dolgozójának meg kell ismernie és be kell tartania ezt a szabályzatot.
Jelen szabályzat hatályba lépésének időpontja: 2015. 07. 01.

 A hulladék fogalma:
Az ember mindennapi élete, munkája, gazdasági tevékenysége során keletkező, a keletkezés helyén feleslegessé vált, ott közvetlenül fel nem használható, különböző minőségű és halmazállapotú anyag, termék, maradvány, tárgy, leválasztott szennyezőanyag, szennyezett kitermelt föld, amelyet tulajdonosuk sem közvetlenül felhasználni, sem értékesíteni nem tud, és amelynek kezeléséről külön kell gondoskodni.

A hulladékok típusai és csoportosításuk:
Az alábbi csoportokon belül veszélyes és nem veszélyes csoportokat különböztetünk meg.

a.) halmazállapota szerint:

 • szilárd
 • folyékony

b.) keletkezésének körülményei szerint:

 • települési (kommunális)
 • termelési (ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási)

A felsoroltakon túl termelési hulladéknak minősülnek az adminisztratív és szociális létesítményekből, valamint az üzemépületek takarításából, továbbá a termelő létesítmények üzemi közterületeiről származó hulladékok is. Ez utóbbiak a települési hulladékokhoz hasonló minőségű jellemzőkkel rendelkeznek, ezért azokkal célszerű együtt kezelni.

A települési szilárd hulladékok különböző méretű és összetételű szerves és szervetlen anyagok keverékei, amelyek a települések:

 • lakóépületeiben (lakóházi szemét);
 • közintézményeiben (intézményi szemét), valamint
 • közforgalmú és zöldterületein (utcai, piaci stb. szemét, kerti hulladék) keletkeznek valamint;
 • elhasznált, nagyméretű, tartós fogyasztási cikkek (ún. nagy darabos hulladékok, elhasznált közlekedési eszközök, gumiabroncsok).

A hulladék ártalmatlanítása:
A hulladék ártalmatlanítása az a folyamat, mikor a hulladékok okozta környezetterhelést csökkentik, a környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító hatását megszüntetik, kizárják. Ezt a környezet elemeitől való elszigeteléssel (pl. lerakóhelyen történő elhelyezés) vagy a hulladékok anyagi minőségének megváltoztatásával (pl. égetés) érik el.

A hulladék újra-használata:
A hulladék újra-használata a terméknek az eredeti célra történő ismételt felhasználását jelenti. Ilyen termékek a csomagolóanyagok (pl. üvegpalackok mely többször felhasználható, újratölthető). Ezek a termékek a forgási ciklusból történő kilépéskor válnak hulladékká.

Szelektív hulladékgyűjtés:
Az egyes hulladék-összetevők külön-külön, anyagfajták szerinti begyűjtését szelektív hulladékgyűjtésnek nevezzük. Célja a hasznosítható összetevők feldolgozóiparba történő visszaforgatása; a veszélyes összetevők elkülönített kezelésével a környezetterhelés csökkentése; az ártalmatlanítási kapacitások megtakarítása.

A hulladékgazdálkodás:

A hulladékgazdálkodás foglalkozik a hulladékok keletkezésének megelőzésével, mennyiségének és veszélyességének csökkentésével, a hulladékok kezelésével, ezek tervezésével és ellenőrzésével. Gondoskodik a kezelő berendezések és létesítmények üzemeltetéséről, bezárásáról, utógondozásáról, a működés felhagyását követő vizsgálatokról, valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadásról és oktatásról.

Típusai:
a.) Települési szilárd hulladék
vagy más néven kommunális hulladék:
A háztartásokban különféle termékek és csomagolásaik válnak hulladékká, ezek jó része alkalmas hasznosításra, így különgyűjtésükkel lehetővé tesszük azok ismételt feldolgozását. A legnagyobb mennyiséget az élelmiszerek és a fogyasztási cikkek csomagolóanyagai (papír, műanyag, üveg, fém és italos kartondoboz csomagolás), valamint az újságpapír teszik ki.
b.) Közterületi hulladék:
Közforgalmú és zöldterületen keletkező, háztartási hulladékhoz hasonló jellegű-és összetételű hulladék.
c.) Települési folyékony hulladék:
Minden olyan szennyvíz, ami nem a csatornahálózatba kerül, folyékony hulladéknak számít, amely az un. közműpótló berendezésben átmeneti tárolásra kerül.
d.) Veszélyes hulladék:
Az a hulladék, amely, vagy amelynek bármely összetevője, ill. átalakulás-terméke a meghatározott veszélyességi jellemzők valamelyikével rendelkezik, és a veszélyes összetevő olyan koncentrációban van jelen, hogy ez által az élővilágra, az emberi életre és egészségre veszélyt jelent, illetve nem megfelelő tárolása és kezelése esetében károsító hatást fejt ki.
e.) Üzemi veszélyes hulladék:
A veszélyes hulladékoknak az a köre, mely a vállalkozás tevékenysége során keletkezik.

A PTA-Diamond Kft. székhelyén és telephelyén előforduló, keletkező hulladékok típusai

a.) Települési szilárd hulladék:
Kommunális hulladék: az iroda mindennapi működése során rendszeresen keletkező, közszolgáltatás keretében elszállított, veszélyes hulladéknak nem minősülő háztartási jellegű hulladék.
Esetenként, alkalmilag keletkező, veszélyesnek nem minősülő, de közszolgáltatás keretében el nem szállítható (a gyűjtőedények befogadóképességét meghaladó méretű, mennyiségű vagy összetételű) hulladék pl. bútor, lom, megvásárolt tárgyak, eszközök gyári csomagolása, raklap, avar stb.

b.) Veszélyes hulladékok:
A Kft. tevékenysége során keletkező jogszabály által veszélyes hulladéknak minősülő anyagok, berendezések, kellékek az alábbiak:

 • Elektronikai berendezések, háztartási gépek, azok részegységei, elemei, alkatrészei.
 • Irodatechnikai berendezések, ezek részegységei, alkatrészei, kellékei, festékanyagot tartalmazó, vagy kiürült tonerek, patronok.
 • Műszerek, számítástechnikai eszközök, berendezések üzemeltetése során keletkező használt akkumulátorok, elemek.
 • Épület üzemeltetése során elhasználódott elektromos berendezés, műszer, elhasználódott fénycsövek.
 • Épületjavítás vagy állagmegőrzés során környezetre ártalmas anyagok (festékek, olajok, tisztítószerek, vegyszerek, csomagolóanyagok stb.).

Szelektíven gyűjtött hulladékok:
A Kft. a környezettudatos hulladék-kezelés megvalósítására törekszik és az újrahasznosítható hulladékok jelentős részét elkülönítve gyűjti.
A napi irodai működés során keletkezett, szelektíven gyűjtött hulladékot a PTA-Diamond Kft. munkavállalói kizárólag az e célra kihelyezett gyűjtőedényekbe (szemetesekbe) helyezik.
Papírok (levelek, levélborítékok, feljegyzések, leselejtezett iratok, újságok, folyóiratok, füzetek) gyűjtése szelektíven történik külön az erre a célra elkülönített szemetes kosárban.
A Kft-nél kiürült toner- és festékpatronok a forgalmazókhoz kerülnek visszaszállításra.
Műanyag és PET palackok, színes és fehér üveg (italos), fémdobozok (üdítős, konzerves doboz) az iroda udvarán megjelölt tároló edényekben kerülnek elhelyezésre.
Fénycsövek, világítótestek és szárazelemek elkülönítve kerülnek tárolásra. A hulladékszállításra történő előkészítéséről, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról, az előkészített hulladék elszállíttatásáról az irodavezető eseti megrendelés útján gondoskodik.

Feladatok, felelősség, hatáskör
a.)  Az ügyvezető igazgató feladata:

 • A felelős külső hatóságok, felügyeleti szervek előtt felel a HSZ-ban foglaltak betartatásáért.
 • A hulladék kezelésének megszervezése, ezen belül az egyes keletkezési helyekre a gyűjtési módok, helyek meghatározása, a belső tárolási pontok kijelölése, a szállítási gyakoriság meghatározása.
 • A szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges eszközök biztosítása.
 • A veszélyes hulladékok átadás/átvétel belső/külső bizonylatolási rendszerének kialakítása, ellenőrzése.
 • A munkavállalók rendszeres oktatásának biztosítása a HSZ-ban foglaltakról.
 • A HSZ betartatásáról való gondoskodás a Kft. székhelyén és a telephelyén

b.)  Az irodavezető feladata:

 • A hulladékkezelési szabályzat évenkénti aktualizálása
 • Az irodai hulladékok kezelésével kapcsolatos munkavédelmi oktatások megszervezése, megtartatása.
 • A veszélyes hulladékok időszakos elszállíttatásának megszervezése

c.)  A munkavállalók feladatai:

 • Kötelesek minden rendkívüli eseményről, problémáról, nem rutinszerűen vagy újonnan keletkezett veszélyes hulladékról azonnal értesíteni az ügyvezetőt, az irodavezetőt illetve egymást.
 • Az irodai működés során keletkezett hulladékot (külön a papírt és külön a vegyes hulladékot) az aktuális napi beosztás alapján megbízott személy szállítja a gyűjtőhelyre és helyezi el az erre a célra kihelyezett heti mennyiséget befogadó hulladékgyűjtő edénybe.

Jelen Hulladékkezelési Szabályzat a mai naptól érvényes, minden korábban kiadott hatályát veszti. A szabályzat az 1. számú melléklettel együtt érvényes.

Érvényes: 2015. július 1-jétől

Priszter Erzsébet
ügyvezető