Monthly Archives: január 2014

2014. évi adótörvény változások

Jegyzett tőke emelése

Az új Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján legkésőbb két éven belül a jegyzett tőkét 3.000.000 Ft-ra kell emelni. Ez akár előbb is esedékessé válhat, ha a cég 2014. március 15-e után bármilyen változás miatt (pl. ügyvezető-, székhely-, vagy telephelyváltozás) okiratot módosítana a Cégbíróságon. Tőkeemelés nélkül ugyanis a változásbejegyzési kérelmet vélhetően elutasítják majd, és a vállalkozást Bt-vé, esetleg Kkt-vá kell alakítani.

2014. évtől kiterjesztik a családi adókedvezményt

Ezzel azok a szülők járnak jól, akik alacsonyabb jövedelemmel és nagycsaláddal rendelkeznek. Ha eddig teljes összegben nem tudták igénybe venni az adókedvezményt, mert a jövedelmük alapján számított SZJA kevesebb volt, mint a kapható adókedvezmény összege, jövőre a különbözetet is megkapják.

Például 2013. évben egy kétgyerekes családban a szülők közül csak az apa dolgozott, fizetése 100.000 Ft volt. A fizetéséből 16%, azaz 16.000 Ft lett volna a fizetendő SZJA. A család a két gyerek után 20.000 Ft SZJA kedvezményben részesült volna, de mivel csak 16.000 Ft-ot kellett fizetniük, 4.000 Ft kedvezménytől elestek. Jövőre ezt az összeget is le tudják majd vonni akár a nyugdíj-, akár az egészségbiztosítási járulékból. Ennek különösen sokgyerekes családoknál van nagy jelentősége, hiszen 3 gyerek után már 99.000 Ft/hó az adókedvezmény.

Számlázási változások

Dupla ÁFA

Korábban a folyamatos teljesítésű számlák (pl. bérleti díj, könyvelési díj, internet havidíj) kiállításakor a számla teljesítési időpontja megegyezett a fizetési határidővel.

Pl: A helyesen kiállított július havi bérleti díj számlán, ha kelte július 25-e, a fizetési határideje augusztus 2-a volt, akkor a teljesítési időpontja is augusztus 2-a kellett, hogy legyen.

Változás, hogy a teljesítés időpontja a jövőben az időszak utolsó napja lesz! 2014. július 01-től a helyes kiállítás mód a fenti példa esetén: a kiállítás dátuma és a fizetési határidő változatlan, a teljesítés időpontja viszont július 31.

A gyakorlatban ez júliusra dupla ÁFA fizetési kötelezettséget eredményez!  A változás alól kivételt képeznek a közművek és a telekommunikációs szolgáltatások számlái. Ezeknél továbbra is egyezik a fizetési határidő az áfa teljesítési időpont.

A számla új tartalmi elemei

A készpénzfizetési számlán korábban elég volt egyetlen dátumot, a kiállítás dátumát szerepeltetni. 2014. évtől, ha a teljesítési időpont eltér a kibocsátás keltétől, mindkét dátumnak szerepelnie kell majd.

Amennyiben a számlán szereplő ügylet fordított adózású, a „fordított adózás” kifejezést kell a számlára írni. A könnyítés kedvez a kisvállalkozóknak.

Kisvállalkozók tételes adója (KATA)

Tavaly létrejött új adózási forma a kisvállalkozók tételes adója. Ennek az adózási formának az a lényege, hogy a vállalkozásnak nem kell munkabér utáni járulékokat, TAO-t, osztalékot kiváltó adót, SZJA-t és EHO-t fizetnie, ha cserébe a nem főállású adózók 25.000 a főállásúak 50.000 Ft havi egyösszegű adót rónak le. 

A törvényalkotók most tovább finomítottak a szabályozáson. Könnyítés, hogy 2014. évtől nem minősül főállású kisvállalkozónak, tehát kevesebb adót kell fizetnie annak, aki egyidejűleg fennálló több munkaviszony keretében foglalkoztatott és e foglalkoztatások együttes időtartama eléri a heti 36 órát, továbbá aki más vállalkozásban főállású egyéni vagy társas vállalkozóként biztosított. Utóbbi csoportba értendők azok is, akinek két KATA-s cégük van, mert ők ezentúl csak az egyikben minősülnek majd főállásúnak.

KATA plusz

A cég saját döntése alapján – a főállásúnak minősülő kisvállalkozó után – magasabb összegű tételes adót (KATA plusz) is választhat. Ennek abban az esetben lehet értelme, ha az illető több nyugdíjat szeretne majd, vagy a közeljövőben gyermekvállalást tervez.

A magasabb tételes adó havi 75.000 forint.  Választásáról az adózó bármikor nyilatkozhat. A magasabb összegű adót a választás bejelentésének hónapjában kell megfizetni, és fizetni mindaddig, amíg úgy nem dönt, hogy visszatér a normál tételes adóhoz. A KATA plusz esetén a TB és munkanélküli-ellátások ellátási alapja 136.250 forint szemben a normál tételes adóéval, ahol az ellátási alap csak 81.300 forint.

Adózás rendjének változásai

A NAV megismerheti ügyviteli rendszerünket. Az adóhatóság adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés kertében a törvény hatálybalépésekor már folyamatban lévő ellenőrzések esetén is jogosult megismerni az adózó által a nyilvántartásai vezetéséhez, valamint a bizonylatok feldolgozásához alkalmazott szoftvereket, informatikai rendszereket.

Vezető tisztségviselő felelőssége

A korábbiakkal ellentétben a jövőben mulasztási bírsággal sújtható az a volt vezető tisztségviselő vagy végelszámoló, aki a felszámolási eljárással, kényszertörlési eljárással összefüggő kötelezettségeit elmulasztja.

Pénztárgép szabálytalan üzemeltetése

Pénztárgépet használó ügyfeleinket értesítjük, hogy akár üzletbezárással is szankcionálható jövőre, ha megszegik a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos kötelezettségeket. A NAV bármely adóigazgatási eljárásban jogosult szankcionálni a pénztárgéppel, taxaméterrel kapcsolatos visszaéléseket.

Elévülés

Az adó megállapításához való jog elévülése a büntetőeljárás kezdő időpontjától annak jogerős befejezéséig nyugszik, így a büntetőeljárás esetleges elhúzódása nem akadályozza az utólagos adó megállapítást.

Kisvállalati Adó (KIVA)

A kisvállalati adó egy olyan adó, ami a TAO és az alkalmazottak után fizetendő szociális hozzájárulások helyett egyetlen, 16%-os adó fizetését teszi lehetővé az 500 millió Ft alatti bevételű cégeknek (Az éves árbevétel maximum határát időarányosan kell figyelni).

Mivel az alkalmazottak után 28,5% a megfizetendő adómérték, ezért ez az adózási forma ott éri meg igazán, ahol nagy a bérköltség, és kevés az eredmény.

Ez az adóforma 2013-ban volt először választható. Év közben a KIVA-sok nem szállhattak ki, és más vállalkozás sem léphetett be az év végéig. Új szabályozás szerint év közben is lehet KIVÁ-t választani, és a választás időpontjától ez új üzleti évnek minősül, tehát egy naptári éven belül két üzleti éve lesz az adott cégnek. Ez két beszámoló beadásával, és két zárással fog járni.

Közhasznú és nonprofit szervezetek figyelmébe ajánljuk

A közhasznú szervezetekre kedvezményes társasági adózási rendelkezések vonatkoznak. Azonban a jövőben, ha a szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységet végez, és ebből származó bevétele eléri, vagy meghaladja az összes bevétel 60%-át, akkor az általános szabályok szerint lesz köteles adózni.

PTA Diamond
2014. 01. 20.